Co je MAP

Místní akční plán (MAP) je projekt, který podporuje rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let.

Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol, přes školy samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a nezapomíná se ani na rodiče. Hlavními projektovými tématy jsou předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost na základních školách a inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zpracovatelem projektu je Dolní Pojizeří z. ú., který má (jako MAS Dolní Pojizeří a Polabí) dlouholetou zkušenost s budováním a rozvojem místního partnerství v regionu.

Co lze od Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání očekávat?

Mezi očekávané výstupy patří:

  • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území,
  • soubor aktivit, v němž budou navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách,
  • návrh jednoduchých aktivit přispívajících ke zkvalitnění spolupráce v zájmu dětí a žáků,
  • návrhy aktivit, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů,
  • návrh aktivit cílených mimo resort školství (např. do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání),
  • sběr informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV a IROP.