Zahájení projektu MAP

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019360

Dolní Pojizeří z. ú. podal žádost o dotaci ve Výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území na realizaci Místního akčního plánu v ORP Lysá nad Labem.

Primárním cílem projektu je rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Sekundárním cílem je propojení partnerů pro posílení odborné kapacity v území – přenos a výměna informací, společné plánování aktivit, zvýšení kompetencí učitelů, ředitelů, dalších pracovníků ve vzdělávání. Nezbytné je zapojení rodičů a dalších aktérů do plánování procesu vzdělávání.

Kvalita vzdělávání přímo souvisí nejen s kompetencí, ale i osobností pedagogů. Proto podpora motivovanosti a zájem o další vzdělávání učitelů musí být jednou z priorit projektu. Motivovaní a vzdělaní pedagogové se zájmem o všestranný rozvoj dětí jsou pro školu vyšším přínosem než nové materiální vybavení.

Komunikace mezi jednotlivými aktéry podpoří nejen spolupráci, ale i respekt mezi jednotlivými aktéry (zejména rodiče – škola – neformální vzdělávání). Spolupráce a společný postup rodičů a učitelů jsou pro výchovu dětí klíčové. Plánování v území přinese systematický rozvoj a zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Dalším cílem MAP je i sdílení vybudovaných kapacit mezi formálním a neformálním vzděláváním (vybavení, tělocvičny apod.), čímž dojde k efektivnějšímu využívání investic.

Neopomenutelným významným cílem projektu je aktualizace „Strategického rámce“, bez kterého by nebylo možné čerpat finanční prostředky, zejména na investice z ESI fondů.